لیست قیمت ها

اطلاع رسانی قیمت ها

جهت اطلاع از آخرین بروز رسانی قیمت ها ، لطفا با شماره 02168374444 داخلی 1 تماس بگیرید.

تاریخ بروز رسانی: 1402/02/06

نام محصول توان (کیلووات) توان (اسب بخار) ولتاژ قیمت
G100A004-1 0.37 0.5 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100A008-1 0.75 1 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100A011-1 1.1 1.5 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100B015-1 1.5 2 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100B022-1 2.2 3 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100B030-1 3 4 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100B008-3 0.75 1 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100B015-3 1.5 2 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100B022-3 2.2 3 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100B030-3 3 4 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100B040-3 4 5.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G100B055-3 5.5 7.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G200C075-3 7.5 10 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G200C110-3 11 15 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G200C150-3 15 20 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G300D185-3 18.5 25 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G300D220-3 22 29.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
G300D300-3 30 40 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100A004-1 0.37 0.5 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100A008-1 0.75 1 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100A011-1 1.1 1.5 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100B015-1 1.5 2 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100B022-1 2.2 3 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100B030-1 3 4 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100B008-3 0.75 1 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100B015-3 1.5 2 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100B022-3 2.2 3 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100B030-3 3 4 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100B040-3 4 5.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P100B055-3 5.5 7.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P200C075-3 7.5 10 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P200C110-3 11 15 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P200C150-3 15 20 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P300D300-3 30 40 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P300D185-3 18.5 25 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
P300D220-3 22 29.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L100B015-1 1.5 2 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L100B022-1 2.2 3 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L100B030-1 3 4 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L100B015-3 1.5 2 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L100B022-3 2.2 3 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L100B030-3 3 4 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L100B040-3 4 5.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L100B055-3 5.5 7.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L200C075-3 7.5 10 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L200C110-3 11 15 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L200C150-3 15 20 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L300D185-3 18.5 25 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L300D220-3 22 29.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
L300D300-3 30 40 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W100B015-1 1.5 2 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W100B022-1 2.2 3 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W100B030-1 3 4 220 ولت , تک فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W100B015-3 1.5 2 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W100B022-3 2.2 3 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W100B030-3 3 4 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W100B040-3 4 5.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W100B055-3 5.5 7.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W200C075-3 7.5 10 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W200C110-3 11 15 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W200C150-3 15 20 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W300D185-3 18.5 25 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W300D220-3 22 29.5 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
W300D300-3 30 40 380 ولت , سه فاز , 800 هرتز , لطفا تماس بگیرید
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس